Laatste update: 7-8-2019

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

PinkBudget, gevestigd te Savelsbos 70, 2134 ES Hoofddorp, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 75363879; (hierna: “PinkBudget”) heeft de volgende gebruiksvoorwaarden omgezet om te zorgen voor een verantwoord gebruik van de middelen die PinkBudget tot beschikking heeft gesteld. De gebruiker van deze middelen verbindt zich ertoe om ten allen tijde te voldoen aan deze Acceptable Use Policy, en op verzoek van PinkBudget zal de klant bevestigen dat hij daaraan voldoet.

We vragen je om de tijd te nemen om deze Acceptable Use Policy goed door te lezen, samen met de Algemene Voorwaarden en andere voorwaarden, zoals de Privacy Policy, die van toepassing kunnen zijn op onze dienstverlening.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de volgende gebruiksvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de Acceptable Use Policy is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

ARTIKEL 2 – TOEGANG TOT DE WEBSITE

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

ARTIKEL 3 – DE CONTENT VAN DE WEBSITE  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

ARTIKEL 4 – HET BEHEER VAN DE WEBSITE

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

ARTIKEL 5 – VERANTWOORDELIJKHEDEN

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is jouw eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om jouw apparatuur en jouw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen jou worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze Acceptable Use Policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of jouw apparatuur oplopen als gevolg van jouw verbinding met of het gebruik van de website. Je zult je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op jou te verhalen.  

ARTIKEL 6 – CONTACTGEGEVENS

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kun je terecht bij: Lianne van Looij, info@pinkbudget.nl.